1. Program Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Szkolny Ośrodek Kariery powołany w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku realizuje działania, których celem jest:

-         rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy,

-         poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości,

-         rozwijanie umiejętności interpersonalnych, planowania i organizowania własnych działań, współdziałania i pracy zespołowej,

-         dostarczanie potrzebnej wiedzy i aktualnych informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i placówkach edukacyjnych,

-         kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, również z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz korzystania z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

 

W realizacji programu Szkolnego Ośrodka Kariery uczestniczą:

-         dyrektor PCEZ,

-         doradca zawodowy,

-         pedagog szkolny,

-         nauczyciel informatyki

 

Szkolny Ośrodek Kariery, w celu należytej realizacji swoich zadań współpracuje z następującymi podmiotami:

-         ze Starostwem Powiatowym w Świdniku,

-         z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku,

-         z Centrum Edukacji i Pracy OHP w Lublinie oraz Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lublinie

-         Z poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Świdniku

-         z lokalnymi pracodawcami.

 

Program składa się z trzech bloków tematycznych, które przyporządkowane są odpowiednim klasom w szkole ponadgimnazjalnej:

1)      samoocena, umiejętności kluczowe – w klasach najmłodszych (I – II)

2)      poznawanie zawodów – w klasach kolejnych ( II – III, lub III – IV w zależności od ilości lat nauki w konkretnym przypadku)

3)      planowanie drogi zawodowej i dalszej edukacji ( w klasach maturalnych: IV)

 

Blok 1) samoocena, umiejętności kluczowe

·        poznanie własnych mocnych i słabych stron

·        określenie zainteresowań

·        budowanie poczucia własnej wartości

·        role społeczne i modele życia

·        kształtowanie umiejętności kluczowych

 

Celem tego bloku jest określenie siebie – swoich możliwości, stylów działania, zainteresowań. Stanowi on podstawę dokonywania samodzielnych wyborów, zwłaszcza dotyczących kształcenia i zawodu.

 

Blok 2) poznawanie zawodów

·        lokalny rynek pracy

·        rynek pracy w kraju, w Unii Europejskiej

·        rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

·        reguły rządzące rynkiem pracy

·        podstawy prawa pracy

·        charakterystyka zawodów przyszłości

 

Celem tego bloku jest zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy – możliwościami znalezienia pracy, zasadami jej poszukiwania a także podstawami prawa pracy. Blok ten daje również możliwość poznania zasad i norm panujących na krajowym i europejskim rynku pracy. Materiał tego bloku wspomaga wybór najlepszej drogi rozwoju zawodowego, wpływa na racjonalną ocenę indywidualnych preferencji i potrzeb.

 

Blok 3) planowanie drogi zawodowej i dalszej edukacji

·        świat pracy

·        moja postawa wobec życia

·        umiejętność podejmowania decyzji

·        preferowana grupa zawodów

·        oferta edukacyjna

 

Niniejszy blok podsumowuje całość programu. Jego celem jest konfrontacja pozyskanych wcześniej wiadomości z możliwościami zatrudnienia i dalszej edukacji. Materiał ma na celu rozwój umiejętności pozwalających na adaptację do zastanych warunków, a także wychodzenie naprzeciw nowym sytuacjom.

 

 Projekt Szkolnego Ośrodka Kariery zakłada objęcie programem uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego. Dlatego charakteryzują go następujące cechy:

-         dostępność dla młodzieży szkolnej oraz dla osób z zewnątrz szkoły przynajmniej od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie

-         innowacyjność wyrażająca się w sposobie prowadzenia zajęć, w doborze form, metod i narzędzi pracy

-         atrakcyjność zajęć zachęcająca młodzież do  udziału w nich.

 

 

2. Harmonogram działania Szkolnego Ośrodka Kariery

 

Adresaci

Zadania

Formy i metody pracy

Oczekiwane efekty

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice

Prezentacja celów i form działania SzOK

Ulotka informacyjna, spotkania informacyjne

Zapoznanie adresatów z ofertą SzOK-u, zachęcenie do skorzystania z usług

uczniowie

Poznawanie własnych predyspozycji  i zainteresowań

Zajęcia warsztatowe, testy, ćwiczenia

Poznanie własnych mocnych i słabych stron, określenie zainteresowań, budowanie poczucia własnej  wartości

uczniowie

Poznanie potrzeb lokalnego, krajowego, europejskiego rynku pracy

Zajęcia grupowe, warsztaty w pracowni multimedialnej, praca z zastosowaniem nowoczesnych technologii

Umiejętność korzystania z informacji o rynku pracy i wyciągania wniosków dotyczących własnej drogi zawodowej

uczniowie

Przygotowanie do łagodnego przejścia z roli ucznia do roli pracownika

Zajęcia warsztatowe, spotkania z pracodawcami, pracownikami kadrowymi

Wprowadzenie ucznia w kolejną rolę w jego życiu – rolę pracownika, wykształcenie nowych postaw wobec życia

uczniowie

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, interpersonalnych,

dokonywania samooceny 

Zajęcia grupowe, spotkania indywidualne, ćwiczenia, testy

Umiejętność pracy w grupie, komunikowania, podejmowania decyzji, prezentacji siebie, dokonywania właściwej samooceny

uczniowie

Poznawanie grup zawodowych i specjalności

Zajęcia grupowe, spotkania z pracodawcami, informatory, Internet

Poznanie kwalifikacji, wymagań, predyspozycji związanych z poszczególnymi zawodami, rozpoznawanie umiejętności przypisanych  zawodom

uczniowie

Planowanie własnego rozwoju zawodowego

Warsztaty, zajęcia grupowe, indywidualne, informatory, Internet

Umiejętność planowania swojej przyszłości, promocji siebie, reagowania na zmiany rynku pracy

uczniowie

Planowanie drogi zawodowej przez uczniów niepełnosprawnych

Spotkania indywidualne, informatory, Internet

Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej, uświadomienie im ich wartości i możliwości na rynku pracy

Rada Pedagogiczna

Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące roli SzOK-u w szkole

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

Uświadomienie potrzeby doradztwa zawodowego w szkole, integracja wszystkich nauczycieli w działaniach przygotowujących uczniów do wyboru ścieżki zawodowej

rodzice

Prezentacja rodzicom założeń SzOK

Ulotka informacyjna, zebranie z rodzicami

Włączenie rodziców do działań SzOK-u, zainteresowanie problemem, aktywizacja rodziców

rodzice

Zajęcia z rodzicami dotyczące doradztwa zawodowego

Spotkania grupowe, porady indywidualne

Wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych przez ich dzieci

Powiatowy Urząd Pracy

Organizacja zajęć z doradcą zawodowym PUP

Spotkanie grupowe w PUP, prezentacje multimedialne

Aktualne informacje o lokalnym rynku pracy, możliwościach zatrudnienia, zawodach przyszłości

CEiP OHP w Lublinie

Organizacja zajęć z doradcą zawodowym, inne formy współpracy

Spotkania grupowe, targi pracy, informatory, prezentacje multimedialne

Aktualne informacje o rynku pracy i ofercie edukacyjnej

pracodawcy

Organizacja zajęć z udziałem pracodawców, pracowników kadrowych

Spotkania grupowe, Internet

Informacje o wymaganiach na poszczególne stanowiska, o możliwości zatrudnienia lub odbycia stażu

pracodawcy

Udostępnienie bazy danych o absolwentach

Komputer, Internet

Stworzenie bazy danych o potencjalnych kandydatach na pracowników